Kanony wykonywania zawodu

„Ślubuję uroczyście wykonywać zawód rzecznika patentowego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.” [„Tak mi dopomóż Bóg”]

1. [niezależność] Rzecznik patentowy występuje jako niezależny i bezstronny doradca klienta, wolny od zewnętrznych nacisków i uprzedzeń.

2. [ochrona interesów klienta] Celem czynności podejmowanych przez rzecznika patentowego jest ochrona interesów osobistych i majątkowych klienta.

3. [należyta staranność] Rzecznik patentowy wykonuje czynności z należytą starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności (art. 355 Kodeksu cywilnego).

4. [rzetelność] Rzecznik patentowy wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z zachowaniem standardów postępowania, w którym występuje.

5. [zaufanie] Stosunki pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem oparte są na zaufaniu; utrata zaufania może być podstawą wypowiedzenia pełnomocnictwa.

6. [wiedza] Rzecznik patentowy poszerza swoją wiedzę poprzez doskonalenie zawodowe, samokształcenie i wymianę doświadczeń.

7. [odmowa pomocy] Ważnym powodem odmówienia pomocy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa jest w szczególności prawdopodobieństwo naruszenia przez klienta porządku prawnego, dobrych obyczajów lub słusznych interesów uczestników obrotu.

8. [konflikt interesów] Powodem odmówienia pomocy lub wypowiedzenia pełnomocnictwa jest również konflikt interesów, w szczególności okoliczności, w których rzecznik patentowy jest osobiście zainteresowany rozstrzygnięciem niekorzystnym dla mocodawcy.

9. [osoby bliskie] Konflikt interesów występuje również w przypadku gdy pełnomocnikiem strony przeciwnej jest osoba bliska dla rzecznika patentowego.

10. [informacja dla klienta] Rzecznik patentowy informuje klienta o kosztach udzielanej pomocy oraz o stanie prowadzonej sprawy.

11. [rozliczenia z klientem] Rozliczenia rzecznika patentowego z klientem są skrupulatne, rzetelne i terminowe; na życzenie klienta rzecznik patentowy zwraca klientowi dokumenty sprawy.

12. [tajemnica zawodowa] Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej trwa także po ustaniu stosunku pełnomocnictwa między rzecznikiem patentowym a klientem.

13. [reklama] Reklama rzecznika patentowego jest zgodna z prawem, rzeczowa, nie narusza dobrych obyczajów i zasad uczciwej konkurencji oraz nie wprowadza klienta w błąd.

14. [przejrzystość interesów] Rzecznik patentowy nie nabywa udziałów w prawach własności przemysłowej w okolicznościach, w których mogłoby to wywołać konflikt pomiędzy jego obowiązkami zawodowymi a interesami.

15. [zgodnie z prawdą] Rzecznik patentowy nie składa fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń i nie przedstawia fałszywych dowodów.

16. [wobec sądu] Przed sądem i urzędem rzecznik patentowy działa taktownie i z umiarem, nie używa argumentów personalnych.

17. [wobec kolegów] Właściwe stosunki koleżeńskie pomiędzy rzecznikami patentowymi są podstawą dobrego wizerunku zawodu i są krzewione bez względu na osobiste odczucia.

18. [spory] Spory pomiędzy rzecznikami patentowymi rozstrzygane są w pierwszej kolejności polubownie.

19. [w samorządzie] Rzecznik patentowy pełni funkcję w samorządzie zawodowym rzetelnie, udziela wszystkim rzecznikom patentowym informacji, porad i pomocy, nie narusza godności członków samorządu ani nie utrudnia realizacji ich konstytucyjnych wolności i praw.