Nasz punkt widzenia - zasady kardynalne

 1. Podstawą demokracji samorządowej jest dyskusja, kompromis i poszanowanie poglądów mniejszości.
 2. Członkowie samorządu mają prawo do równego traktowania przez organy samorządu.
 3. Żaden członek samorządu nie może być dyskryminowany w działalności samorządu z jakiejkolwiek przyczyny.
 4. Członkowie samorządu mają prawo dostępu do działania w samorządzie na jednakowych zasadach.
 5. Pełnienie funkcji w samorządzie jest służbą publiczną, przy której obowiązuje zasada ograniczenia kadencji.
 6. Każdy członek samorządu ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą, do organów samorządu.
 7. Każdy członek samorządu ma prawo wysłuchania go przez każdy organ samorządu.
 8. Każdy członek samorządu ma prawo do informacji o działalności samorządu i wszystkich jego organów.
 9. Każdy członek samorządu może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty samorządu, sporządzać z nich notatki i odpisy, uzyskiwać kopie oraz domagać się wyjaśnień.
 10. Gospodarka finansowa samorządu jest w pełni przejrzysta i jawna dla członków samorządu a zasadność wydatków podlega społecznej kontroli.
 11. Każdy członek samorządu ma prawo do informacji o gospodarce finansowej samorządu i wszystkich jego przychodach i wydatkach.
 12. Wszystkie dokumenty samorządu, z wyłączeniem dokumentów dotyczących spraw osobistych oraz akt spraw dyscyplinarnych w toku, są jawne dla wszystkich członków samorządu.