O nas

Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych jest samorządną organizacją społeczną zrzeszającą na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukowo-techniczną w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. W szczególności przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia jest problematyka wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich w zakresie twórczości technicznej, know-how oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) i ma osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.