STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samorządną organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności rzeczników patentowych.
§ 2.
Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną i naukowo-techniczną w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.
§ 3.
W szczególności przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia jest problematyka wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych, praw autorskich w zakresie twórczości technicznej, know-how oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.
§ 4.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855) i ma osobowość prawną.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa.
§ 7.
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych.
§ 8.
Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń.
§ 9.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na honorowej pracy członków.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 10.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) krzewienie wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej,
2) promowanie europejskich standardów w zakresie ochrony własności przemysłowej i w zakresie organizacji udzielania pomocy w tych sprawach,
3) doskonalenie profesjonalnej pomocy w sprawach ochrony własności przemysłowej świadczonej przez rzeczników patentowych,
4) kształcenie zawodowe rzeczników patentowych, rozwijanie ich umiejętności i poszerzanie wiedzy,
5) krzewienie idei samorządności zawodu rzecznika patentowego, wspieranie przedsięwzięć służących temu celowi,
6) kształtowanie postaw w zakresie zachowania godności zawodu rzecznika patentowego,
7) promowanie i popieranie ochrony własności przemysłowej,
8) wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących przedmiotu zainteresowania Stowarzyszenia,
9) współudział w kształtowaniu prawa dotyczącego ochrony własności przemysłowej.
§ 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności informacyjnej,
2) prowadzenie działalności wydawniczej,
3) prowadzenie prac studialnych i badawczych,
4) opracowywanie opinii, ekspertyz i raportów,
5) zajmowanie stanowiska i przedkładanie postulatów legislacyjnych,
6) prezentowanie opinii zrzeszonych w Stowarzyszeniu rzeczników patentowych,
7) organizowanie i prowadzenie wykładów, seminariów, kursów i konferencji naukowych oraz innych form szkolenia,
8) występowanie w obronie interesów zawodowych rzeczników patentowych,
9) współdziałanie z samorządem rzeczników patentowych,
10) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób prowadzących działania na rzecz ochrony własności przemysłowej,
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach
12) współdziałanie z organami administracji państwowej, w szczególności z Urzędem Patentowym RP oraz z przedsiębiorcami i ich organizacjami.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 12.
Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.
§ 13.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być rzecznik patentowy uznający cele Stowarzyszenia.
§ 14.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać również były rzecznik patentowy skreślony z listy rzeczników patentowych na własną prośbę oraz zagraniczny rzecznik patentowy.
§ 15.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.
§ 16.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być również polska lub zagraniczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej uznająca cele Stowarzyszenia i deklarująca pomoc dla Stowarzyszenia.
§ 17.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i zasłużona dla ochrony własności intelektualnej.
§ 18.
Członka zwyczajnego i wspierającego przyjmuje Walne Zebranie na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego i rekomendacji dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 19.
Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie na podstawie pisemnej rekomendacji trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym prezesa.
§ 20.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) brać udział w pracach i zgromadzeniach Stowarzyszenia,
3) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
4) przedkładać propozycje, wnioski i opinie w sprawach Stowarzyszenia,
5) zwracać się bezpośrednio do wszystkich władz Stowarzyszenia.
§ 21.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnie popierać cele Stowarzyszenia i brać udział w realizacji jego zadań,
2) doskonalić się w wykonywaniu zawodu rzecznika patentowego,
3) przestrzegać zasad etyki zawodowej i reguł postępowania polskiego i europejskiego rzecznika patentowego,
4) przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
5) uiszczać w terminie składki członkowskie, o ile obowiązek opłacania składek zostanie wprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 22.
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, przy czym osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej uczestniczy w pracach Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.
§ 23.
Członek wspierający ma obowiązek regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz do przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1) wystąpienia przez członka na podstawie złożonego przez niego pisemnego oświadczenia,
2) skreślenia z listy członków w związku z niepłaceniem składek członkowskich przez okres jednego roku, o ile obowiązek opłacania składek zostanie wprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
3) skreślenia z listy rzeczników patentowych, z zastrzeżeniem § 14,
4) wygaśnięcia członkostwa w związku z brakiem udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia lub brakiem zainteresowania jego pracami przez okres jednego roku,
5) wygaśnięcia członkostwa na skutek niepotwierdzenia swojej deklaracji członkowskiej, o ile obowiązek taki zostanie wprowadzony, pod rygorem ustania członkostwa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
6) wykluczenia w związku z nieprzestrzeganiem obowiązków przewidzianych w niniejszym Statucie lub utratą praw publicznych,
7) śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.
§ 25.
Decyzję w sprawie ustania członkostwa podejmuje Walne Zebranie; osobie zainteresowanej przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jej członkostwa przez kolejne Walne Zebranie.
§ 26.
Walne zebranie może podjąć uchwałę zobowiązującą członków zwyczajnych i członków wspierających do pisemnego potwierdzenia swojej deklaracji członkowskiej pod rygorem ustania członkostwa.

Rozdział IV
Zasady przeprowadzania wyborów i podejmowania uchwał

§ 27.
Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa dwa lata. Tej samej funkcji we władzach nie można pełnić nieprzerwanie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
§ 28.
Władze ustępujące pełnią swoje obowiązki do czasu ukonstytuowania się nowych władz, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyboru.
§ 29.
Wybór władz odbywa się w czasie zgromadzenia członków, w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów; wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów.
§ 30.
Wybór władz przeprowadza komisja skrutacyjna, której członkami nie mogą być osoby kandydujące do władz.
§ 31.
Członkiem władz może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.
§ 32.
Wybór przewodniczących władz, w tym prezesa Stowarzyszenia, dokonywany jest w oddzielnym głosowaniu.
§ 33.
W przypadku konieczności uzupełnienia władz w toku kadencji, władza, której skład wymaga uzupełnienia, kooptuje do swego grona nowych członków spośród niewybranych kandydatów, w kolejności otrzymanych głosów; uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 wybranego składu.
§ 34.
W przypadku konieczności obsadzenia funkcji przewodniczącego władzy przed upływem kadencji, odpowiednia władza powierza obowiązki przewodniczącego, do czasu najbliższych wyborów, jednemu ze swoich członków.
§ 35.
O ile postanowienia Statutu nie przewidują inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, to znaczy więcej głosów za niż przeciw, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 36.
O ile postanowienia Statutu nie przewidują inaczej, dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków.
§ 37.
Uchwały mogą być podejmowane drogą korespondencyjną, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 29 i w § 64; głos może być oddany w ciągu całego dnia zarządzonego głosowania poprzez wysłanie karty do głosowania listem poleconym lub pocztą elektroniczną z konta pocztowego uprzednio zadeklarowanego do identyfikacji tożsamości, przy czym w obu przypadkach dla ważności uchwały wymagany jest udział w głosowaniu korespondencyjnym co najmniej połowy liczby członków zaś wynik głosowania ustala się poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

§ 38.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie
§ 39.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 40.
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd dwa razy w roku.
§ 41.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) jednej trzeciej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 42.
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu przesyła Zarząd do wszystkich członków Stowarzyszenia przynajmniej 14 dni przed datą Walnego Zebrania; w zawiadomieniu należy podać pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania, miejsce Walnego Zebrania, porządek dzienny oraz zaproszenie do składania wniosków na Walne Zebranie.
§ 43.
Zawiadomienie może być przesłane pocztą elektroniczną.
§ 44.
Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.
§ 45.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz wybór i odwoływanie przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania członków i ustania członkostwa,
7) uchwalanie Statutu i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o wprowadzeniu lub zniesieniu obowiązku opłacania składek członkowskich,
9) rozpatrywanie wszelkich spraw wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 46.
Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

Zarząd
§ 47.
Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym prezesa Stowarzyszenia, wiceprezesa i sekretarza.
§ 48.
Wiceprezes i sekretarz wybierani są przez Zarząd ze swego składu.
§ 49.
Zarząd uchwala podział czynności pomiędzy swych poszczególnych członków.
§ 50.
W obradach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
§ 51.
Zadaniem Zarządu jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnych Zebrań.
§ 52.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
3) uchwalanie okresowych planów działalności Stowarzyszenia,
4) opracowywanie i realizowanie preliminarzy budżetowych,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji krajowych i międzynarodowych oraz o występowaniu z nich,
9) powoływanie agend prowadzących działalność naukową, wydawniczą i szkoleniową, komisji lub zespołów zadaniowych,
10) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym dokumentacji finansowej,
11) uchwalanie wysokości składek członkowskich, o ile obowiązek opłacania składek zostanie wprowadzony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
12) zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań.

Komisja Rewizyjna

§ 53.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.
§ 54.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§ 55.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności; przedmiotem kontroli jest zwłaszcza realizowanie preliminarza budżetowego oraz sprawozdanie finansowe.
§ 56.
Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu; Komisja ma prawo żądać wyjaśnień od członków władz Stowarzyszenia.
§ 57.
Komisja Rewizyjna stawia wniosek na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział VI
Majątek i gospodarka finansowa

§ 58.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
§ 59.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) przychodów z działalności statutowej, obejmujących przychody ze składek członkowskich oraz przychody z odpłatnej działalności statutowej,
2) dochodów z majątku własnego,
3) darowizn, zapisów i spadków,
4) dotacji.
§ 60.
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 61.
Zarząd może tworzyć fundusze.
§ 62.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VII
Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 63.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, konieczne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 64.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
§ 65.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera komisję likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie wytycznymi.
§ 66.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa również cel, na jaki ma być użyty jego majątek.